PM Sitges

appstore googleplay
Segueix-nos: Facebook Instagram

SEAE

Forus

Codi ètic

I. INTRODUCCIÓ
Per al Grup Forus ("Forus" o "Grup"), el comportament ètic empresarial és un dels pilars indispensables que ha de regir les relacions tant internes com externes del Grup. Per això, el Consell d'Administració de Forus va aprovar aquest Codi Ètic a la reunió del 2 de desembre de 2020.Aquest Codi Ètic constitueix una declaració dels valors i els principis que inspiren l'actuació de Forus i que, de la mateixa manera, regiran el comportament de totes les persones que integren el Grup.Entre els objectius del present Codi, hi ha:
  • Definir els models i pautes de comportament professional, ètic i responsable que han de guiar totes les persones que conformen Forus en l'exercici de la seva activitat professional dins del Grup i en les relacions amb tercers externs (clients, proveïdors, l'Administració Pública, autoritats, etc.);
  • Prevenir la comissió d'actuacions illícites per part de les persones obligades per aquest Codi a l'exercici de la seva activitat professional; i
  • Establir els mecanismes de seguiment i control necessaris per garantir-ne el compliment.Totes les persones que formen part del Grup han de conèixer i complir els principis de comportament que es recullen en aquest Codi, així com les normes i els procediments de Forus que els desenvolupen.

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les disposicions que conté aquest Codi són aplicables per a totes les persones que formen part del Grup Forus -conformat per totes les societats que l'integren, tant a Espanya com a Portugal, i per les seves societats participades- i, més concretament:
  • als membres dels seus òrgans de govern;
  • al seu personal directiu; i
  • tots els seus empleats.
Forus tindrà en compte, com a criteri de selecció d'empreses o professionals externs, l'assumpció per part d'aquests de valors, principis i criteris organitzatius similars als que conté aquest Codi.
III. ELS VALORS DE FORUS
Transcorreguts més de deu anys des de la seva fundació, Forus busca ratificar el compromís amb els seus valors corporatius. Per això Forus vol a més promoure el sentit de la responsabilitat individual en els seus integrants, que compliran i faran complir les directrius impartides pel Grup per a la presa de decisions i l'exercici de les seves activitats respectives.Per això, la difusió d'aquest Codi es constitueix com a peça clau en la promoció d'aquests valors corporatius, que es relacionen a continuació: 
• La Responsabilitat Social Corporativa amb les diferents realitats de la nostra societat, actuant per reduir les barreres que impedeixen el gaudir de la salut, difonent i promovent els valors propis de la pràctica esportiva;
• Ètica professional, integritat, honradesa, lleialtat, eficàcia i responsabilitat davant dels nostres clients, en totes les actuacions de Forus, sempre amb absolut respecte a la legalitat vigent;
• Transparència en la informació dels serveis oferts, que ha de ser adequada, veraç i completa;
• Compromís amb la satisfacció del client, impuls constant a la qualitat del servei, la garantia de la seguretat i salut i el respecte al medi ambient; i
• Esperit de superació, innovació i millora contínua en l'exercici professional.
 
IV. PAUTES DE CONDUCTA
A. Estricte compliment de la legalitat vigent
Totes les persones que integren el Grup respectaran escrupolosament la legislació vigent a l'exercici de les seves funcions.Per això, els empleats de Forus s'han d'assegurar que coneixen les lleis i els reglaments que afectin les seves àrees d'activitat respectives i, en particular, les que afecten la seva tasca concreta, de manera que puguin alinear la seva actuació a la més estricta legalitat.Tota actuació que s'allunyi del compliment estricte de la legalitat vigent, fins i tot quan sigui en execució de la instrucció que provingui d'un superior jeràrquic, contravé aquest Codi i, per tant, no serà permesa.Així mateix, tots els integrants de Forus tenen l'obligació de respectar les normes i els protocols interns establerts pel Grup, mantenint la diligència necessària per a la prevenció i detecció de les possibles conductes irregulars que es poguessin cometre en contravenció d'aquestes. En aquest sentit, les persones subjectes a aquest Codi informaran Forus de la realització de conductes contràries a la legalitat vigent, la normativa interna, o als compromisos establerts en aquest Codi, a través dels canals habilitats a aquest efecte.
 
B. Compromís de Forus amb la salut, la comunitat i el medi ambient
El compromís de Forus 'estén també al compromís social, als àmbits de la seguretat i la salut, i a la cura ambiental. En aquestes matèries, el compromís de Forus parteix del compliment estricte de la normativa aplicable, però també va més enllà. Totes les persones que integren Forus, en funció del seu respectiu àmbit de responsabilitat, han d'estar familiaritzades amb les lleis i amb els procediments i sistemes del Grup en aquestes matèries.Els serveis que ofereix Forus han d'haver seguit tots els controls establerts pel Grup per prevenir l'aparició de riscos relacionats amb la salut i el medi ambient. Les persones que tinguin responsabilitats en aquestes matèries s'han d'assegurar que se segueixen els procediments establerts.

Promoció de la salut i els hàbits de vida saludables
Forus presenta un ferm compromís amb la promoció de la salut i els hàbits de vida saludables. En aquesta missió, la prioritat principal del Grup consisteix a oferir serveis de la màxima qualitat.Forus està compromès amb la satisfacció dels clients, millorant contínuament la prestació dels seus serveis i fent-los cada cop més competitius dins del marc de la responsabilitat social.Forus treballa amb aquells contractistes que poden satisfer les normes internes del Grup, requerint-los pràctiques responsables per assegurar el compliment de la legalitat.

Compromís amb la comunitat: Fundació Forus
Des dels seus inicis Forus ha manifestat una forta inquietud per l'acció social, fomentant i promovent la col·laboració i la participació en diferents iniciatives socials. Aquesta trajectòria de compromís social ha conduït a la creació de la Fundació Forus, per tal de canalitzar la tasca social desenvolupada per Forus. Així doncs, és intenció de Forus contribuir a la millora i el creixement econòmic i social de les comunitats on actua, tant a través de la mateixa prestació de serveis com mitjançant la promoció del desenvolupament econòmic i social per vies empresarials.El compromís social de Forus amb la comunitat es concreta, entre d'altres, en la col·laboració amb projectes i iniciatives socials que tenen com a objectiu ajudar els més desafavorits, relacionats especialment amb la salut i l'adopció d'uns hàbits de vida saludables, així com al compliment del present Codi Ètic. Així mateix, es materialitza a través de projectes d'ajuda i cooperació al desenvolupament a tercers països.

Protecció del medi ambient
A Forus també som conscients de la repercussió de la seva activitat en el medi ambient i la cura que tots n'hem de tenir per al prosperar de la nostra societat. En conseqüència, Forus es troba compromesa amb la protecció del medi ambient mitjançant la promoció de l'estalvi energètic, l'ocupació eficient i responsable dels recursos, la prevenció de la contaminació i la gestió efectiva de residus, en el compliment més escrupolós de la legislació i normativa vigents en aquesta matèria.Forus desenvolupa la seva activitat segons els principis i criteris de sostenibilitat i protecció del medi ambient legalment establerts, i és prioritària la gestió adequada dels seus residus. En concret, les pautes bàsiques següents regiran les relacions de Forus amb els seus empleats, clients, proveïdors, l'Administració Pública i la societat en general:
  • Respecte al medi ambient, fent un ús racional dels recursos naturals.
  • Foment de l'ús sostenible de matèries primeres i recursos energètics. 
  • Compliment de la legislació vigent en matèria de medi ambient i, si escau, dels compromisos voluntàriament acceptats. 
  • Collaboració amb l'Administració pública i els organismes competents.
Tots els empleats s'han d'esforçar a minimitzar l'impacte ambiental que es pugui derivar del desenvolupament de la seva activitat i de la utilització de les installacions i els equips que Forus posa a la seva disposició, mitjançant la collaboració en els processos de reducció de residus, el control de l'emissió de sorolls i la minimització de la despesa energètica i consums de combustibles, aigua i materials.Forus tractarà amb diligència i celeritat les possibles consultes o queixes que es rebin de les comunitats veïnes o de l'Administració Pública o organismes competents en matèria mediambiental. Així mateix, Forus promourà el compromís amb el medi ambient entre els seus proveïdors, contractistes, socis i collaboradors, que hauran de conduir les seves activitats d'acord amb les pautes i els principis de protecció ambiental establerts pel Grup.
 
C. Transparència i veracitat de la publicitat
Forus vetlla sempre per la transparència en la informació dels serveis que ofereix, que ha de ser adequada, veraç i completa.Així mateix, el Grup vetlla pel compliment de les característiques dels serveis publicitats i del bon funcionament dels equips de treball posats a la disposició del client.La promoció dels serveis es realitzarà sempre amb base a les seves característiques objectives, sense falsejar-les i sense desacreditar els competidors de Forus.En aquest sentit, les campanyes de comunicació o màrqueting de Forus, a més de ser legals, veraces i honestes, hauran de respectar els drets dels clients i els dels competidors, evitant l'abús de la bona fe del client i la publicitat enganyosa o que pugui induir a error els destinataris d'aquesta.

D. Veracitat de la informació financera i tributària
Forus vetlla per la veracitat, la fiabilitat i el rigor de la informació economicofinancera que proporciona, tant la d'ús intern com de la que se subministra al mercat, que reflectirà fidelment la seva realitat econòmica, financera i patrimonial. En cap cas no es proporcionarà, deliberadament, informació incorrecta, inexacta o imprecisa que pugui induir a error.A aquests efectes, Forus es compromet al respecte als principis de comptabilitat acceptats generalment i les normes internacionals d'informació financera, i a l'aplicació de les polítiques comptables, els sistemes de control i els mecanismes de supervisió definits.Així mateix, Forus té un compromís ferm amb les bones pràctiques establertes en matèria tributària. En aquest sentit, el Grup proporcionarà, amb diligència i en el menor termini possible, la informació fiscal que se li sol·liciti per part de les autoritats.
 
E. Confidencialitat de la informació i protecció de les dades personals
Forus obté dels seus proveïdors, clients i altres tercers la informació personal necessària per a l'exercici de la seva activitat i el compliment de la legislació vigent. Aquesta informació és considerada reservada i confidencial, aplicant-se els mecanismes necessaris per al seu tractament i conservació adequats, i per garantir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició que la normativa reconeix als seus titulars. E. Confidencialitat de la información
Tots els empleats de Forus estan obligats a mantenir la confidencialitat de la informació a què tenen accés amb raó de la seva activitat, la qual s'ha de considerar reservada, així com dels secrets empresarials dels quals hagin pogut conèixer en l'exercici de les seves funcions, tant si afecten Forus com a tercers.A aquests efectes, els integrants de Forus tractaran les dades a què tinguin accés amb la màxima cautela, preservant-ne la confidencialitat, respectant els protocols interns i les normes establertes a aquest efecte, minimitzant els riscos de la seva divulgació i mal ús tant internament com externament.Així mateix, les persones de Forus que tinguin accés a informació privilegiada s'han d'abstenir d'utilitzar-la en benefici propi i de facilitar-la o divulgar-la a tercers perquè en facin ús indegut.
Protecció i seguretat de les dades personalsPer a Forus resulta essencial la protecció de totes les dades personals recopilades en el marc de les seves operacions, ja pertanyin a aquells que treballen a Forus com a tercers que es relacionen amb el Grup. Així, Forus i els seus empleats compliran en tot cas amb les lleis en matèria de privadesa i protecció de dades aplicables en el procés de recopilació, ús, processament i divulgació d'aquesta informació personal.Els empleats de Forus disposen únicament d'accés a la informació necessària per a l'exercici correcte de les seves funcions i tenen l'obligació de protegir-la i de complir amb les obligacions establertes per al seu tractament a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 
F. Relacions de Forusamb socis i empleats
Igualtat d'oportunitats i no discriminació.
L'equip humà és el valor més gran de Forus. El Grup compta amb professionals altament qualificats, que a més a més es troben fortament compromesos amb els valors establerts en aquest Codi i comparteixen la vocació d'oferir el millor servei als nostres clients. Per als seus empleats, Forus garanteix un entorn de treball basat en el respecte a la dignitat de les persones, la diversitat i la companyonia, quedant terminantment prohibida tota forma d'assetjament, així com qualsevol altre comportament que pugui ocasionar un entorn de treball ofensiu, intimidatori, o hostil.Cap integrant de Forus no podrà ser discriminat per raó del seu gènere, raça, orientació sexual, creences religioses, opinions polítiques, nacionalitat o qualsevol altra circumstància susceptible de ser font de discriminació. Per això, els criteris de selecció i promoció dels empleats a Forus es basa exclusivament en criteris objectius, com ara la seva qualificació, capacitats i mèrits.La promoció de la diversitat no només constitueix una obligació, sinó més aviat un benefici per a Forus en la mesura que fomenta la riquesa cultural i la innovació al Grup. Per tot això, es busca respectar i gestionar aquesta diversitat en tots els seus equips, sobre la base de la igualtat d'oportunitats i tracte dels seus empleats, i la condemna de qualsevol tracte discriminatori en el desenvolupament de la trajectòria professional a Forus.Forus exigeix que tots els seus integrants vetllen pel manteniment d'aquest ambient de treball, on es promou la tolerància i el respecte, i està lliure de qualsevol tipus de discriminació i, en conseqüència, s'ha de poder en coneixement de Forus la comissió de qualsevol conducta que contravingui aquesta política. Per contra, a Forus s'actuarà per fomentar activament la diversitat, partint de la reflexió i el diàleg, a l'acció per implementar bones pràctiques en aquest sentit, fins a la mesura del progrés que es faci en aquesta àrea. Conscients de la rellevància d'aquesta matèria, a Forus es lidera des de l'exemple, promovent la igualtat des de la direcció de totes les àrees.

Desenvolupament professional i entorn de treball segur
Forus es compromet a posar els mitjans per contribuir a la formació i el desenvolupament dels seus empleats, així com a col·laborar i mantenir un diàleg constructiu i obert per tal d'assolir un correcte equilibri d'interessos.La seguretat i la salut dels seus empleats és, així mateix, un aspecte clau per al Grup. Per això, Forus es compromet a proporcionar un ambient de treball segur i sa per als seus empleats, garantint que aquest es realitza en establiments i en condicions segures i saludables, atenent sempre els estàndards més alts reconeguts per la legislació vigent. Per això, tots els integrants de Forus es comprometen a complir les normes i els procediments interns en matèria d'higiene i seguretat i salut en el treball.

Ús adequat dels recursos de Forus
Forus posa a disposició dels empleats els recursos necessaris per a l'exercici de la seva activitat professional, i facilita els mitjans per a la protecció i salvaguarda d'aquests. Aquests recursos s'han d'utilitzar de manera congruent amb el que disposa aquest Codi i amb totes les polítiques internes existents, de manera exclusiva per als fins del Grup, havent de limitar-ne la utilització, amb caràcter general, a propòsits estrictament professionals, i salvaguardant la integritat d'aquests.Els empleats no podran fer ús d'aquests recursos per a fins il·lícits o que vulnerin els drets de tercers, ni per a qualsevol altra activitat que pugui perjudicar la imatge o la reputació de Forus, els interessos legítims de tercers o afectar negativament el funcionament dels sistemes del Grup.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
Forus és ferm defensor en la protecció i el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial, tant propis com de tercers, incloent-hi, entre altres matèries, els drets d'autor, les patents, els models d'utilitat, les marques, els noms comercials , els noms de domini, els drets de reproducció, els drets de dissenys, els drets d'extracció de bases de dades i els drets sobre coneixements tècnics especialitzats.
 
G. Relacions de Forus amb tercers
Forus està compromesa en la lluita contra la corrupció, sigui pública o privada. S'evita qualsevol situació susceptible de presentar un conflicte d'interès, i que pugui comprometre tant els seus integrants com el Grup Forus.

Relació amb l'administració Pública
En les relacions amb l'Administració Pública, Forus mostra tolerància zero davant de qualsevol classe de conducta constitutiva de corrupció o suborn.En aquest sentit, les relacions que estableixi Forus amb qualsevol organisme públic o oficial, o amb els seus representants, han d'estar presidides pel principi de respecte institucional, col·laboració, licitud i ètica.Addicionalment, Forus compta amb els mitjans necessaris per a la gestió adequada dels requeriments d'informació o documentació que es pugui produir per part de les autoritats.

Relació amb proveïdors i contractistes
Les relacions de Forus amb proveïdors i contractistes es regiran pel principi de transparència, vetllant sempre pels interessos del Grup.Els processos de selecció de proveïdors i contractistes també es desenvolupen fundats en termes d'imparcialitat i objectivitat. Forus vetllarà perquè el personal dedicat a la contractació actua conforme a aquestes directrius, regint-se sempre pels interessos del Grup. Amb aquesta finalitat, se seguiran estrictament els criteris de selecció marcats per Forus, protegint a més la informació i el coneixement que s'adquireixi en aquest procés.En la mesura que sigui possible, els empleats de Forus promouran entre els proveïdors i contractistes el coneixement d'aquest Codi a l'efecte de la millor aplicació dels principis que s'hi contenen.

Relació amb els competidors i el mercat
Forus competeix al mercat salvaguardant la lliure competència i evitant tota mena de conductes que puguin constituir un abús o restricció il·lícita d'aquesta.Així mateix, el Grup es compromet a evitar la manipulació, l'engany o qualsevol altre comportament deslleial que hi pugui situar, indegudament, en una posició d'avantatge davant de tercers.En aquest sentit, els empleats de Forus han de rebutjar qualsevol informació sobre competidors que hagi estat obtinguda de manera fraudulenta, a través de l'incompliment de normes o de la revelació de secrets empresarials, o violant restriccions de confidencialitat.

Relació amb clients
Les relacions de Forus amb els seus clients estan basades en la professionalitat, el respecte i l'excel·lència en el servei i el tracte brindat a aquests. Estan enfocades a consolidar relacions a llarg termini basades en la transparència, la confiança i el respecte mutu.Per això, el personal de Forus farà gala de la major excel·lència en el tracte, prestant atenció a les sol·licituds i suggeriments dels clients, per tal d'assolir la satisfacció de les seves necessitats. En aquest sentit, es proporcionarà informació dels serveis que sigui veraç i clara, i es faran servir tècniques de venda que respectin la lliure decisió dels clients.Forus condemna totes aquelles conductes irregulars, enganyoses, fraudulentes o malicioses que pretenguin beneficiar el Grup en detriment dels seus clients.

H. Contribucions a partits polítics
Forus és una organització políticament neutral i no col·labora amb, ni finança, partits polítics. Així mateix, no es faran contribucions polítiques en nom del Grup.A efectes aclaridors, no es pretén descoratjar o evitar que els integrants de Forus realitzin aquestes actuacions en nom propi, sempre que aquestes no involucrin el Grup.
 

V. DIFUSIÓ I COMPLIMENT DEL CODI
Tots els integrants de Forus estan obligats a conèixer i complir amb aquest Codi -així com amb les modificacions que es puguin aprovar- i a respectar els principis i valors en què es basa, des del moment de la seva incorporació i durant tota la seva trajectòria professional al Grup.A aquests efectes, Forus assegurarà la difusió del Codi entre tots els seus integrants, els quals hauran de procurar la seva observança per part dels tercers que es relacionin amb Forus. Així mateix, aquest Codi Ètic romandrà publicat, sempre que sigui possible, als canals d'informació interns del Grup, disposant el Comitè de Compliment dels mitjans necessaris per assegurar una comunicació efectiva a fi de facilitar igualment la seva difusió a totes aquelles noves incorporacions que es produeixin.El Grup proporcionarà formació periòdica a tots els integrants de Forus en relació amb les polítiques establertes en aquest Codi i els protocols que el desenvolupen.Els integrants i empleats de Forus poden comunicar qualsevol suggeriment de millora, dubte o crítica del present Codi al Comitè de Compliment, a través del Canal de Denúncies.Tots els integrants del Grup tenen el deure de comunicar, a través del Canal de Denúncies habilitat a Forus, els comportaments il·lícits, irregularitats i incompliments d'aquestes polítiques dels quals en tinguin coneixement. Aquestes comunicacions constitueixen una eina imprescindible perquè el Codi Ètic desplega tota la seva vigència i per millorar contínuament el sistema de prevenció del Grup.L'incompliment dels principis i les normes continguts en aquest Codi s'analitzarà d'acord amb els procediments interns, els convenis vigents i la resta de normativa que sigui aplicable, i podrà donar lloc a l'aplicació de mesures disciplinàries segons el règim de faltes i sancions recollits en el conveni col·lectiu o en la legislació laboral que sigui aplicable.

VI. VIGÈNCIA DEL CODI
Aquest Codi Ètic ha estat aprovat per Forus a la reunió del Consell d'Administració celebrada el 2 de desembre de 2020, i entrarà en vigor a partir d'aquesta data.Aquest Codi queda subjecte a les revisions i actualitzacions eventuals que es puguin aprovar, a la vista de l'evolució del sector i l'experiència de Forus en l'aplicació d'aquest Codi Ètic. Les revisions i actualitzacions seran degudament comunicades als integrants de Forus i seran objecte de la formació periòdica que el Grup proporciona als empleats.

Per denunciar una possible infracció legal del Codi Ètic podeu enviar un correu electrònic a canaldenuncias_arroba_forus.es

En cas que resulti impossible, per raons tècniques, remetre la denúncia a aquest correu electrònic, ho pot fer a la següent adreça:

Canal Denúncies Forus
Forus Deporte y Ocio, S,L.
Calle Bahía de Pollensa, 11
28042 - Madrid.